Get Adobe Flash player

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติวามเป็นมา

สาขาการแพทย์แผนไทยเริ่มก่อตั้งมีปี 2550 โดยเน้นงานบริการสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทย เน้นการวินิจฉัย การรักษาและการจ่ายยา ด้วยหลักการของการแพทย์แผนไทยและจ่ายยาด้วย “สมุนไพร”